Kirjakovski.mk
Демократијата и јавното мислење

Демократијата и јавното мислење

Јавното мислење е една од формите на изразување кои станаа карактеристични за ХХ век со појавата на медиумите и нивното вклучување во политичкиот живот. Клучниот концепт за постоењето на јавното мислење е демократијата и нејзините начела и принципи. Поврзаноста на овие два ентитета во една целина е битен процес кој ги движи денешните човечки општества. Почетоците на јавното мислење како изразна и детерминирачка форма датираат уште од Римското време и правно-политичкиот поредок во периодот на Римската империја....

септември 13, 2020