Kirjakovski.mk
Дали јапонскиот јазик е тежок?

Дали јапонскиот јазик е тежок?

Јапонскиот јазик е прилично интересен. Пишаната форма на јапонскиот јазик се состои од традиционалните кинески знаци наречени КАНЏИ (漢字 KANJI) кои пред околу 1500 години се превземени од кинеската цивилизација и фонетските знаци на гласовниот јапонски – ХИРАГАНА (ひらがな HIRAGANA) и КАТАКАНА (カタカナ KATAKANA). Сите три пишани симболички системи се пишуваат комбинирано и поврзано, такашто ХИРАГАНАта напишана после КАНЏИ знаците обично одредува глаголски форми, а КАТАКАНАта се користи за странски зборови и изрази....

август 12, 2020